"Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane dla potrzeb realizacji usług.”

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami dot. Ochrony Państwa  Danych Osobowych na podstawie RODO  zawartymi w regulaminie sklepu (klauzula informacyjna).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sanpack.pl

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA WYBRANY PRODUKT
 5. SPOSOBY, TERMIN, KOSZT  DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOT.  PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. KLAUZULA INFORMACYJNA


Sklep Internetowy www.sanpack.pl ma na względzie przysługujące  prawa konsumenta. Konsument nie zrzeka się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów niezgodne  z postanowieniami  Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne,  w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia Regulaminu nie  wyłączają i nie  ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości  tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sanpack.pl prowadzony jest przez wspólników Justynę i Artura Kwietniewskich, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY, wpisaną  do EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  POD NR 854 ,1147prowadzonej przez Wójta gminy Dwikozy. Adres siedziby wykonywania działalności i adres do korespondencji; 27-612 Wilczyce 185, NIP;  PL8641340254, REGON 830312837, adres poczty elektronicznej: biuro@sanpack.pl.
2.   Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
3.   Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z transakcją jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
4.   Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sanpack.pl.
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Justyna i Artur Kwietniewscy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY, wpisaną  do EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  POD NR 854 ,1147prowadzonej przez Wójta gminy Dwikozy. Adres siedziby wykonywania działalności i adres do korespondencji; 27-612 Wilczyce 185, NIP;  PL8641340254, REGON 830312837, adres poczty elektronicznej: biuro@sanpack.pl.
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;  osoba prawna;  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające  do zawarcia Umowy Sprzedaży wybranego towaru/produktu ze Sprzedawcą.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM


1.   W Sklepie Internetowym dostępne są  Usługi Elektroniczne: Konto  i Formularz Zamówienia.
 
2.   Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę  danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3.   Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Konta poprzez wysłanie takiego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sanpack.pl lubpisemnie na adres: 27-612 Wilczyce 185
4.   Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po  wypełnieniu Formularza Zamówienia– do  momentu przed potwierdzeniem zamówienia istnieje możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia Klient podaje: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
5.   Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
6.   Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i obowiązującymi  dobrymi obyczajami. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
7.   Tryb postępowania reklamacyjnego:
Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:
-pisemnie na adres: 27-612 Wilczyce 185;
-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sanpack.pl;
Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:  informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi te mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożonych reklamacji..
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1.   Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia po wypełnieniu Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
2.   Cena Produktu podana jest w złotych polskich zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie, usług pocztowych) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.   Sposób zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany adres e-mail  w formularzu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie  informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


Sprzedawca może skorzystać z wymienionych sposobów płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
-Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
-Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Numer rachunku: 04 9434 0002 2001 1040 3104 0001
- Szybkie przelewy za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
5.KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
1.   Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium RP
2.   Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładkach: „płatności i wysyłki” oraz w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.   Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest nieodpłatny.
4.   Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
-Przesyłka kurierska przy wpłacie na konto
-przesyłka kurierska pobraniowa.
-odbiór osobisty dostępny pod adresem: 27-612 Wilczyce 185– od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00 oraz w soboty w godzinach od 08:00 do 12:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 4 Dni Roboczych.
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się:
-w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem- od dnia uznania rachunku bankowego  Sprzedawcy.
-w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.   – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta najpóźniejw terminie do 2 Dni Roboczych


6.REKLAMACJA PRODUKTU


1.   Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeśli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2.   Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3.   Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
-pisemnie na adres: 27-612 Wilczyce 185;
-za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sanpack.pl;
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju, daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny lub o  odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz  danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi te mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4.   Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
5.   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: 27-612 Wilczyce 185. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
-Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
-Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.


8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.5 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
-pisemnie na adres: 27-612 Wilczyce 185;
-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sanpackpl;
2.   Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3.   Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
-dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
-dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5.   Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.   Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 27-612 Wilczyce 185
7.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.   Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
-Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
-w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
;-w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów.


9.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW


1.   Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
2.   Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3.   W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.   Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5.   W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6.   Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
7.   W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8.   Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego konsumentem.
9.   Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. Przepisy wprowadzają nowy wyjątek, kiedy konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Jeżeli przedmiotem umowy jest towar nieprefabrykowany, czyli takich, który jest produkowany na zamówienie klienta, wówczas nie ma prawa zwrotu

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.   Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2.   Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak np.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3.   W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego: Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
4.   W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

P.P.U.H. SAN-PACK

Justyna i Artur Kwietniewscy

WILCZYCE 185

27-612 WILCZYCE

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

..............................

   podpis konsumenta

 

12.                                                                            KLAUZULA INFORMACYJNA

1.KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. UMOWY Z OSOBĄ FIZYCZNĄ

Administratorem danych osobowych podanych w związku z zawarciem umowy zlecenia jest Justyna Kwietniewska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  z siedzibą: 27-612 Wilczyce 185, kontakt: biuro@sanpack.pl, tel. 158641344

Celem przetwarzania podanych danych jest zawarcie i wykonywanie umowy zlecenia oraz ochrona przed roszczeniami wynikającym z umowy. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy. Po zakończeniu umowy dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W związku z tym, że podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych po zakończeniu obowiązywania umowy będzie przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, będzie Pani/Panu przysługiwać prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Wilczyce dn15 maja 2018 r.

 

2UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych:

…………………………………………………………..(imię, nazwisko)

……………………………………………………………. (stanowisko)

w zakresie pełnionych obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

Upoważniam………………….  do przetwarzania danych osobowych zawartych w następujących zbiorach:

·         Dane klientów

·         Dane kontrahentów

 

Upoważnienie obejmuje uprawnienie do przetwarzania danych w zakresie:

1.Przyjmowanie zamówień

2.Realizacja transakcji sprzedaży i zakupu

3.Wystawianie i przyjmowanie dokumentów handlowych

4. Obsługa kontaktów z klientami

5. Dostęp, uzupełnianie i poprawianie danych osobowych kontrahentów,

6. Obsługa monitoringu wizyjnego,

7. Sporządzanie innych dokumentów  związanych z transakcjami sprzedaży i zakupu (np.listy przewozowe)

8. Dostawy towarów do klienta

9. Przyjmowanie towarów od dostawców

…………………………………………………………………..

 

Niniejsze upoważnienie jest ważne do chwili jego odebrania lub zmiany albo ustania stosunku pracy / współpracy.

 

………………………………………………

w imieniu administratora

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, podpis)

 

 

 

 

 (podpis osoby nadającej upoważnienie

 

3.REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

PROWADZONYCH W PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PROWADZONYCH W PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY

NAZWA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA (ZBIORU)

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Nazwa oraz dane kontaktowe administratora

PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY, tel. 501745465, biuro@sanpack.pl

Dane kontaktowe przedstawiciela administratora

Justyna Kwietniewska

Cele przetwarzania

Zatrudnianie pracowników, zawieranie umów cywilnoprawnych

Kategorie danych osobowych

Dane osobowe kandydatów na pracowników, dane teleadresowe, o wykształceniu, stażu pracy, uprawnieniach zawodowych

Kategorie odbiorców, którym dane zostaną ujawnione

Zewnętrzne usługi księgowe, zewnętrzne usługi ochrony

Kategorie odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych (transfer)

 

----------------

Jeżeli transfer i art. 49 ust.1 akapit 2 -dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

------------------

Planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych

Po zakończeniu procesu rekrutacji

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32, ust 1

-dostęp do danych w wersji papierowej i elektronicznej oraz dostęp do systemu informatycznego tylko dla osób uprawnionych

-stosowane są środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania

-zamykane szafy w pomieszczeniach, dostępne tylko dla uprawnionych osób

- komputery zabezpieczone programami antywirusowymi

-zamykane archiwum, dostępne tylko dla uprawnionych osób

NAZWA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA (ZBIORU)

ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZEDAŻY, REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Nazwa oraz dane kontaktowe administratora

PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY, tel. 501745465, biuro@sanpack.pl

Dane kontaktowe przedstawiciela administratora

Justyna Kwietniewska

Cele przetwarzania

Wystawianie i prowadzenie dokumentów sprzedaży, zawieranie umów cywilnoprawnych

Kategorie osób

Klienci

Kategorie danych osobowych

Dane osobowe klientów, dane teleadresowe,

Kategorie odbiorców, którym dane zostaną ujawnione

Zewnętrzne usługi księgowe, zewnętrzne usługi kurierskie, urzędy kontroli skarbowej

Kategorie odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych (transfer)

 

----------------

Jeżeli transfer i art. 49 ust.1 akapit 2 -dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

------------------

Planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych

Zgodnie z przepisami prawa do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego

- do czasu przedawnienia roszczeń

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32, ust 1

-wystawianie dokumentów przez osoby uprawnione

-dostęp do danych w wersji papierowej i elektronicznej oraz dostęp do systemu informatycznego tylko dla osób uprawnionych

-stosowane są środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania

-zamykane szafy w pomieszczeniach, dostępne tylko dla uprawnionych osób

- komputery zabezpieczone programami antywirusowymi

-zamykane archiwum, dostępne tylko dla uprawnionych osób

NAZWA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA (ZBIORU)

          DOKUMENTOWANIE ZAKUPU TOWARÓW

Nazwa oraz dane kontaktowe administratora

PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY, tel. 501745465, biuro@sanpack.pl

Dane kontaktowe przedstawiciela administratora

Justyna Kwietniewska

Cele przetwarzania

Wystawianie i prowadzenie dokumentów zakupu, zawieranie umów cywilnoprawnych

Kategoria osób

Kontrahenci, dostawcy

Kategorie danych osobowych

Dane osobowe kontrahentów, dostawców, dane teleadresowe

Kategorie odbiorców, którym dane zostaną ujawnione

Zewnętrzne usługi księgowe, zewnętrzne usługi kurierskie, urzędy kontroli skarbowej

Kategorie odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych (transfer)

 

----------------

Jeżeli transfer i art. 49 ust.1 akapit 2 -dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

------------------

Planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych

Zgodnie z przepisami prawa do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego

- do czasu przedawnienia roszczeń

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32, ust 1

-wystawianie dokumentów przez osoby uprawnione

-dostęp do danych w wersji papierowej i elektronicznej oraz dostęp do systemu informatycznego tylko dla osób uprawnionych

-stosowane są środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania

-zamykane szafy w pomieszczeniach, dostępne tylko dla uprawnionych osób

-zamykane archiwum, dostępne tylko dla uprawnionych osób

- komputery zabezpieczone programami antywirusowymi

 

 

NAZWA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA (ZBIORU)

       PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ, AKT OSOBOWYCH, EWIDENCJI CZASU PRACY, INNYCH

Nazwa oraz dane kontaktowe administratora

PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY, tel. 501745465, biuro@sanpack.pl

Dane kontaktowe przedstawiciela administratora

Justyna Kwietniewska

Cele przetwarzania

prowadzenie dokumentów pracowniczych zgodnie z Kodeksem pracy

Kategorie osób

Pracownicy, stażyści

Kategorie danych osobowych

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie, rehabilitacyjne, szkoleniowe i inne), dane o zakresie obowiązków, stawce wynagrodzenia, karach i nagrodach oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem pracy

 

Kategorie odbiorców, którym dane zostaną ujawnione

Zewnętrzne usługi księgowe (BIURO RACHUNKOWE WIG), firma ochroniarska

Kategorie odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych (transfer)

 

----------------

Jeżeli transfer i art. 49 ust.1 akapit 2 -dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

------------------

Planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych

 

50 lat [art. 51u ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.)]

 

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32, ust 1

-wystawianie dokumentów przez osoby uprawnione

-dostęp do danych w wersji papierowej i elektronicznej oraz dostęp do systemu informatycznego tylko dla osób uprawnionych

-stosowane są środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania

-zamykane szafy w pomieszczeniach, dostępne tylko dla uprawnionych osób

-zamykane archiwum, dostępne tylko dla uprawnionych osób

- komputery zabezpieczone programami antywirusowymi

 

NAZWA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA (ZBIORU)

    ZGŁOSZENIE PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN DO ZUS, AKTUALIZACJE ZGŁOSZEŃ,PRZEKAZYWANIE DANYCH O ZWOLNIENIACH

Nazwa oraz dane kontaktowe administratora

PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY, tel. 501745465, biuro@sanpack.pl

Dane kontaktowe przedstawiciela administratora

Justyna Kwietniewska

Cele przetwarzania

Zgłoszenia pracownika i członków jego rodziny do ZUS, aktualizacja zgłoszenia oraz przekazywanie informacji o zwolnieniach

 

Kategorie osób

Pracownicy, stażyści

Kategorie danych osobowych

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o Oddziale Kasy Chorych oraz inne dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA - zgłoszenie, ZUS IUA - zmiana danych, ZUS ZWUA - wyrejestrowanie, ZUS ZCNA -zgłoszenie członka rodziny, ZAS - wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego, OL-2 - wniosek o kontrolę zaśw. lekarskiego, Z15a - zgłoszenie opieki nad dzieckiem, Z15B - zgłoszenie opieki nad innym członkiem rodziny

 

Kategorie odbiorców, którym dane zostaną ujawnione

Zewnętrzne usługi księgowe(Biuro Rachunkowe WIG), ZUS, inne firmy ubezpieczenie

Kategorie odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych (transfer)

 

----------------

Jeżeli transfer i art. 49 ust.1 akapit 2 -dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

------------------

Planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych

50 lat [art. 125a ust. 4  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383)]

 

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32, ust 1

-wystawianie dokumentów przez osoby uprawnione

-dostęp do danych w wersji papierowej i elektronicznej oraz dostęp do systemu informatycznego tylko dla osób uprawnionych

-stosowane są środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania

-zamykane szafy w pomieszczeniach, dostępne tylko dla uprawnionych osób

-zamykane archiwum, dostępne tylko dla uprawnionych osób

- komputery zabezpieczone programami antywirusowymi

 

NAZWA CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA (ZBIORU)

    PROWADZENIE ROZLICZEŃ Z PRACOWNIKAMI, WYPŁATA WYNAGRODZEŃ, NALICZANIE OBCIĄŻEŃ ORAZ SKŁADEK DO ZUS

Nazwa oraz dane kontaktowe administratora

PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY, tel. 501745465, biuro@sanpack.pl

Dane kontaktowe przedstawiciela administratora

Justyna Kwietniewska

Cele przetwarzania

Prowadzenie rozliczeń z pracownikami, naliczanie potrąceń, obliczanie składek ZUS

 

Kategorie osób

Pracownicy, stażyści

Kategorie danych osobowych

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kadrowe (wysługa lat pracy, stawka wynagrodzeń), dane o czasie pracy, przyznanych nagrodach, potrąceniach (składki związkowe, zajęcia komornicze itp.), numery kont dla przelewów bankowych pracownika

 

Kategorie odbiorców, którym dane zostaną ujawnione

Zewnętrzne usługi księgowe(Biuro Rachunkowe WIG) , ZUS, inne firmy ubezpieczeniowe, banki

Kategorie odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych (transfer)

 

----------------

Jeżeli transfer i art. 49 ust.1 akapit 2 -dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

------------------

Planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych

50 lat [art. 125a ust. 4  ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2017 r., poz.1383)]

 

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32, ust 1

-wystawianie dokumentów przez osoby uprawnione

-dostęp do danych w wersji papierowej i elektronicznej oraz dostęp do systemu informatycznego tylko dla osób uprawnionych

-stosowane są środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania

-zamykane szafy w pomieszczeniach, dostępne tylko dla uprawnionych osób

-zamykane archiwum, dostępne tylko dla uprawnionych osób

- komputery zabezpieczone programami antywirusowymi

 

 

4.Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Klauzula zgody

 

1.            Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY, 27-612 WILCZYCE 185

 

 

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I FINALIZACJA TRANSAKCJI KUPNA-SPRZEDAŻY

 

3.    Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą (kategorie odbiorców):

PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY

FIRMA KURIERSKA

BIURO RACHUNKOWE

 

4.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: tak/nie*. W przypadku przekazywania Pani/Pana danych osobowych, może Pani/Pan uzyskać ich kopię. Sposób uzyskania kopii danych lub miejsce udostępnienia danych:

 

5.            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

REGULOWANY PRZEPISAMI PRAWA

 

6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.            Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest (wybrać odpowiednio):

X

wymogiem ustawowym

X

warunkiem umownym

X

warunkiem zawarcia umowy

 

10.          Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie:

BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA I ŚWIADCZENIA USŁUG

 

 

Wyrażenie zgody

Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę

 

Data i miejsce

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w wyżej wymienionym celu.

Podpis osoby wyrażającej zgodę

 

*niepotrzebne skreślić

 

Miejscowość, 25 maja 2018 r.

………………………………………

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………

(Adres wnioskodawcy)

………………………………………

 

 

 

 

………………………………………………

 (Pełna nazwa administratora danych)

………………………………………………

(Adres siedziby administratora danych)

………………………………………………

 

 

 

 

 

5.Wniosek o dostęp do  danych osobowych

 

 

 

Zgodnie z art.15 RODO wnoszę o potwierdzenie przetwarzania moich danych osobowych oraz o uzyskanie dostępu do nich. Kopię danych osobowych proszę dostarczyć …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

              Określić sposób przekazania (np.drogą elektroniczną)                     

 

Z poważaniem,

 

……………………………………

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

 

Miejscowość, 25 maja 2018 r.

………………………………………

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………

(Adres wnioskodawcy)

………………………………………

 

 

 

 

………………………………………………

 (Pełna nazwa administratora danych)

………………………………………………

(Adres siedziby administratora danych)

………………………………………………

 

 

 

 

 

6.Wniosek o sprostowanie i uzupełnienie  danych osobowych

 

 

 

Zgodnie z art.16 RODO wnoszę o uzupełnienie i sprostowanie moich danych osobowych w zakresie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

                                

 

Z poważaniem,

 

……………………………………

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

Miejscowość, 25 maja 2018 r.

………………………………………

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………

(Adres wnioskodawcy)

………………………………………

 

 

 

 

………………………………………………

 (Pełna nazwa administratora danych)

………………………………………………

(Adres siedziby administratora danych)

………………………………………………

 

 

 

 

 

7.Wniosek o usunięcie danych osobowych

 

 

 

Zgodnie z art.17 RODO żądam stałego  usunięcia moich danych osobowych

 

Z poważaniem,

 

……………………………………

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

Miejscowość, 25 maja 2018 r.

………………………………………

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………

(Adres wnioskodawcy)

………………………………………

 

 

 

 

………………………………………………

 (Pełna nazwa administratora danych)

………………………………………………

(Adres siedziby administratora danych)

………………………………………………

 

 

 

 

 

8.Wniosek o ograniczenie przetwarzania  danych osobowych

 

 

 

Zgodnie z art.18 RODO żądam ograniczenia przetwarzania   moich danych osobowych w zakresie…………………………………………………………………………………………………………………………………………… *Przesłanką żądania jest…………………………………………………………………………………………………………………..

                                 

 

Z poważaniem,

 

……………………………………

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

Miejscowość, 25 maja 2018 r.

………………………………………

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………

(Adres wnioskodawcy)

………………………………………

 

 

 

 

………………………………………………

 (Pełna nazwa administratora danych)

………………………………………………

(Adres siedziby administratora danych)

………………………………………………

 

 

 

 

 

9.Wniosek o wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych

 

 

 

Zgodnie z art.21 RODO wyrażam sprzeciw wobec  przetwarzania   moich danych osobowych. Dane nie powinny być przetwarzane ze względu  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                        

 

Z poważaniem,

 

……………………………………

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

 

 

 

10. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

zawarta dnia ………….. pomiędzy:

 

 PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY, 27-612 WILCZYCE 185

zwana w dalszej części umowy „Zleceniodawcą

reprezentowanym przez: JUSTYNĘ KWIETNIEWSKĄ

 

            oraz

……………………………………………………………………………………………….

zwana w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”

reprezentowanym przez:

 

------------------------------------------------------

 

 

 

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. W ramach umowy Zleceniodawca jako Administrator, zgodnie z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanej (dalej „RODO”), powierza  Zleceniobiorcy (dalej Procesorowi danych, Podmiotowi przetwarzającemu zgodnie z art. 28 RODO) czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych.

2.  Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszej umowie.

 

§ 2

Zakres i cel przetwarzania danych

 

1.. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę wyłącznie w celu świadczenia usług w zakresie wsparcia technicznego w celu utrzymania prawidłowej funkcjonalności systemów informatycznych Zleceniodawcy.

 

 

 

 

 

 

§ 3

Sposób wykonania umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w zakresie obsługi techniczno-organizacyjnej systemów informatycznych.

1.      Zleceniobiorca informuje Zleceniodawcę przed rozpoczęciem przetwarzania danych o realizacji ewentualnego obowiązku prawnego polegającego na przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a RODO.

2.      Zleceniobiorca zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO.

3.      Zleceniobiorca oświadcza, że podjął środki zabezpieczające, wymagane na mocy art. 32 RODO, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. c RODO.

4.      Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Zleceniobiorcę wymagań wymienionych w ust. 4, 6 i 7, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO.

5.      Zleceniobiorca pomaga Zleceniodawcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. e RODO.

6.      Zleceniobiorca  zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych.

7.      Zleceniobiorca zobowiązuje się protokolarnie zwrócić lub trwale usunąć wszelkie powierzone do przetwarzania dane osobowe w terminie 14 dni od zakończenia / rozwiązania umowy, a jeden z podpisanych egzemplarzy protokołu zwrotu / usunięcia danych przekazać Zleceniodawcy, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. g RODO.

§ 4

Odpowiedzialność Zleceniobiorcy

1.      Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

 

§ 5

Czas obowiązywania umowy

1.      Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez czas nieokreślony

2.      Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

 

 

 

 

 

§ 6

Zasady zachowania poufności

1.      Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zleceniodawcy i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

2.      Zleceniobiorca oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Zleceniodawcy w  innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

3.      Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania,  przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

 

 

 

 

                             

 _______________________                                                _______________________                                                                                                                                                                                                                                             

       Zleceniodawca                                                                           Zleceniobiorca

 

 

PPUH SAN-PACK JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY, 27-612 WILCZYCE 185

 

Nazwa, Stanowisko
Nazwa firmy
Data
osoba@example.com

Rejestr incydentów naruszenia ochrony danych

Lp.

Data wystąpienia  incydentu

Krótki opis incydentu

Osoba
zgłaszająca incydent

Miejsce wystąpienia incydentu

Zbiór danych, którego dotyczy incydent

Status sprawy

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).